abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26


Etiket Bulutu

İstanbul Özel Ders bileşim faizi mezar taşı 19 mayıs ile ilgili yazı vibrasyon basit kimya deneyleri solutmak devamsızlık felsefe anlayışı oruç bozmak sınırsız doğru ele alınır Fince dördüz 2. dereceden fonksiyonlar numarasız 2000li yılarda biyoloji mali tablolar adı batmak kesin inançlar ıso 16949 konik kırıcı hassas terazi edebiyat sosyal hayat ilişkisi mıs mürebbiyelik ekstrem bağırtı ırk ayrımı küslük biyoloji soruları taksicilik optimal üretim sistemi ingilizce mektup bayagi kesirler alenen osmanlı devletinde bilim halk oyunu sinek sıklet kuş cenneti koi. ısı ve genleşme galeri eş tutmak avagadro sayisi altıgenin özellikleri zenne sararmak oyun göstermeye bağlı anlatım pdr yakarış tekstil makinaları bayrağın öyküsü kaan bası ısının madde üzerindeki etkileri sertlık deli bozuk rakipsiz kumaş çeşitleri bor mineralleri psikanaliz osmanlı devletinde toprak yönetimi etüt idare işleri çoğunca idil bağımsız devletler topluluğu döl eşi iş bilmek batil 1979 eskı gazetelerı sinir sistemi hormonları gonk bankalar liderlik ve yöneticilik intisap tahsin ağırlık ölçü birimleri büro organızasyonun terim anlam cahit sıtkı şiirleri sekreterlik hizmetleri spontane içlik kırılma güç gelmek baskı makinaları dünyanın şekli ile ilgili eski görüşler cılız kumbara tün alemdar yalçın avanta ilk iletişim araçları yağlılık korku ve cesaret kekik yağı incir postmodern pazarlama tekstilde verimlilik analizi


ATOM MODELLERİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 100044 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

ATOM MODELLER? VE MODERN ATOM TEOR?S? HAZIRLAYAN : Gökçe SÖNMEZ SINIFI - NUMARASI : 9/A - 724 Ö?RETMEN?N ADI SOYADI : Müge GÜL DERS?N ADI : K?MYA ATOMLARIN VARLI?I ?LE ?LG?L? TEOR?LER ATOM MODELLER? Maddenin tanecikli yap?da yani atomlardan olabilece?i fikri insanl?k tarihi kadar eskidir. Teos’ta do?mu? Anadolulu dü?ünür Demokritos (Demokritos), günümüzden 2500 y?l kadar önce (M.Ö. 500. y?llar) bütün maddelerin bölünemeyen parçalardan ibaret oldu?unu belirtmi?tir. Maddedeki de?i?melerin bölünemeyen bu taneciklerin say?; biçim ve dizili?lerindeki de?i?meye ba?l? oldu?unu kabul etmi?tir. Atomlar hakk?nda ilk bilimsen teori 1808 y?l?nda John Dalton (Can Dalt?n) taraf?ndan ortaya at?lm??t?r. Daha sonra Thomsen, Rufherford, Borh, Brogli Born, Atom teorileridir. Daha sonra da Modern Atom teorisi ortaya at?lm??t?r. 1. John Dalton Atom Teorisi (1803) 2. Sir Joseph John Thomson Atom Teorisi (1902) 3. Ernest Rutherford Atom Teorisi (1911) 4. Borh Atom Teorisi (1913) 5. De Brogli Atom Teorisi (1923) 6. Born Atom Teorisi (1927) 1. Dalton Atom Modeli Bilimsel anlamda ilk atom modeli 1807 y?l?nda Dalton taraf?ndan geli?tirildi. Dalton, elementlerin ve bile?iklerin birbirine dönü?ebilmesini, bunlar aras?nda sabit oran ve katl? oran yasalar?n?n bulunmas?n? atomun varl???na delil olarak gösterdi. Dalton atom modelinin varsay?mlar? ?unlard?r: 1.Madde, çok küçük, yo?un, bölünemez ve yok edilemez atomlardan olu?mu?tur. (Çekirdek tepkimelerinden dolay? geçerlili?ini yitirmi?tir.) 2.Bir elementin atomlar? ?ekil, büyüklük, kütle ve özellik olarak birbirinin ayn?d?r, farkl? elementlerin ki ise farkl?d?r. (?zotoplar?n varl??? ile geçerlili?ini yitirmi?tir.) 3.Bir elementin kimyasal tepkimelere kat?labilen en küçük parças? atomdur. Atomla ilgili günümüzdeki bilgiler dikkate al?nd???nda Dalton atom teorisinde üç önemli yanl?? hemen fark edilir 1. Atomlar içi bo? küreler de?ildir. Bo?luklu yap?dad?rlar. 2. Ayn? cins elementlerin atomlar? tam olarak ayn? de?ildir.Kütleleri farkl? (izotop) olanlar? vard?r. 3. Maddelerin en küçük parças?n?n atom oldu?u ve atomlar?n parçalanamaz oldu?u do?ru de?ildir. Radyoaktif atomlar daha küçük parçalara ay?larak daha farkl? kimyasal özellikte ba?ka atomlara ayr??abilir;proton, nötron, elektron gibi parçac?klar saça bilirler. 2. Thomson Atom Modeli Thomson elektrik de?arj tüpleriyle yapt??? çal??malar?n sonucunda, maddenin yap?s?nda elektrikle yüklü taneciklerin varl???n? saptam??t?r. Yapt??? deneylerde tüm maddelerde negatif (-) yüklü taneciklerin (elektronlar?n) varl???n? gözlemi?tir. Maddenin nötr yap?da olmas?ndan dolay? (-) yüklü taneciklere e?it say?da (+) yüklü taneciklerin de olmas? gerekti?ini ileri sürmü?tür. Atomun yap?s?nda (+) ve (-) yüklü taneciklerin yani proton ve elektronun bulundu?unu belirten ilk modeldir. Thomson atom modelinin varsay?mlar? ?unlard?r: 1.Atomlar küre biçimli olup yap? çaplar? yakl... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.