abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
ATATÜRKÜN DEVİM YÖNTEMİ


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 3 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 108225 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluþ aþamasýnda bir devrim gerçekleþtirmýþ ve devrimin güvenliðini saðlayarak destekleyeci devrim yasalarý çýkarttýrmýþtýr.

Gerek devrimin gerekse yasalarýnýn gerçekleþtiriliþi sýrasýnda uyguladýðý bir

yöntem vardýr. Antropoloji derneðimizin yayýn organýnda , bu yöntemi kýsaca ve dayandýðý bilimsel kökeni O nun sözleriyle ,yine kýsaca arkadaþlarýma duyurmayý ödev sayýyorum (bu günkü dille) .

"Akýl ve mantýðýn çözümleyemeyeceði sorun yoktur. Ancak,aklýn önderi bilim ve teknolojidir." 1

Bunu tamamlayýcý nitelikte , bir baþka sözüyle devrim uygulama yöntemindeki genel kaynaklara deðinmiþ olacaðýma inanýyorum.

" Doðanýn bugün için giz dolu sinesine gireceði muhakkak görülen insan zekasý beklenilen gerçekleri ortaya koyacaktýr. Yine bu insan zekasýdýr ki , beklediðimiz sonucu elde etmemiþ olmakla beraber , bugünkü araþtýrýcý zekalarý tatmin edecek ve tarihi aydýnlatacak yeni metodlar ve bilimler bulmuþtur. Ýþte Arkeoloji ve Antropoloji , o bilimlerin baþýnda gelir.Tarih bu son bilimlerin bulduðu belgelere dayandýkça köklü olur . Tarihi bu belgelere dayanan uluslardýr ki kendi aslýný bulur ve tanýr ." 2

Atatürkün’ bu sözleri Antropolog olmak için sizce de yeterli deðil midir?

* * *

Mustafa Kemal daha okul günlerinden baþlayarak,Osmanlý imparatorluðunun içinde bulunduðu toplumsal sýkýntýlarý görüyor ve izliyordu. Sorunlarýn eðitim ve öðretim kaynaklý olduðunu daha çocuk yaþta görmüþ ve yaþamýþtý.Herkesin bildiði bir öyküsü vardýr , siz de bilirsiniz ;ama, yine de anlatacaðým.

Okula gitme yaþý geldiðinde , "mahalle mektebi"ne gönderirler.. Okulda Arapça Kur an dersi verilmektedir.. Öðrenciler baðdaþ kurarak oturmuþ , bir aðýzdan Arapçanýn giriþ dersi diyebileceðimiz "elifba" yý haykýrarak söylemekteydiler..

Baðdaþ oturmaktan yorulduðu kadar da sýkýlan Mustafa ayaða kalkar. Hoca kapýnýn arkasýnda durma cezasý verir . Bir daha o derslere gitmeyeceðini kesin bir biçimde babasýna söyler.. Baba, o yýllarda açýlmýþ olan Þemsi Efendi nin laik ve, çaðcýl okuluna kaydýný yaptýrýr. Okulda sýra , siyah tahta ve silgisi vardýr.

Selanikte karþýlaþtýðý bir olayý ise hiç unutmadý. O...
- Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.