abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
DİVRİK DEMİR YATAĞI


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 9 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Acrobat Reader Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 25497 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

mir cevheri yataklarının mevcudiyeti ma - lûm bulunmaktadır. Pek eskiden Etiler zamanında demir sanayii Anadoluda pek inkişaf etmişti. Baki demir istihsâli mer - kezi olarak Maraş şimalindeki Firnis ve Kartal mevkileri zikredilebilir. Bu havali demir cevheri itibarile umumiyetle pek zengindir. Netekim Kayseri ile Maraş arasındaki Faraş yakınlarında, hâlâ 10 milyon tondan fazla « hematite » ihtiva eden bir maden malûm bulunmaktadır. Aynı min - takada, Maraş ile Elbistan .arasındaki Berut Dağda, Faraş yatakları kadar ehem - miyetli bir demir yatağı mevcuttur. Fakat bu en iyi madenler, gerek coğrafî vaziyet itibarile demiryolu şebekesinden pek uzakta bulunmalarından, gerek kendilerini umumî yollara bağlayan yol - ların fevkalâde arızalı olmasından dolayı halen istismar edilmeleri pek güçtür. Bundan maada denize ve demiryoluna yakın sair bir çok demir madenleri daha varsa da bunların bir kısmı küçük hazineli ÇATICAYI CİVARI JEOLOJİK HARTASI yataklardan, bir kısmı da cevher hazine - leri bilnisbe fakir olan madenlerden iba - rettir. Velhasıl, demiryolu şebekesi kendi - lerine yaklaştığı zaman hemen bütün bu madenlerin büyük bir sınaî ehemmiyet arzedeceklerine hiç şüphe yoktur. Tabiî şeraitin bu kadar müşkil olması bu madenler - den derhal istifade edilmesi imkânını maalesef hemen kamilen selbetmekte idi. Böylece, denilebilir ki, Divrikdeki çok ehemmiyetli demir yatağının ahiren (keşfedilmesi pek zamanında gelen bir hadise olmuştur. Sivas - Erzincan demiryolu hattına pek yakın olan bu yatak, halen Türkiyede malûm bulunan en zengin demir menba: mahiyetini iktisab etmektedir. Bu yatak, Sivas vilâyetine tâbi Div - rik kazasının takriben 6-7 km. şimali garbisinde, Çetinkaya - Divrik demiryoluna Y.T.I.K No:7054 l 1/4 kın. mesafede, ve dağ üzerinde 1470 ile 1690 rakımları arasında kâin bulunmaktadır. Simdi bu dağ « Demirdağ » ismini almıştır ( No: l harita ile l No. lu fotog - raf iye bakınız ). Münhasıran % 65 ilâ 68 demir ihtiva eden manyetitden ibaret olan esas cevher, gerek bir kitle halinde, gerek teşbih şeklinde lantiyeler vaziyetinde bulunmakta - dir. Birinci mineralizasyon, takriben 800 metre uzunluğa, ve 120 ilâ 180 metre genişliğe maliktir. Cevher aflörmanlarının en yukarı noktası ile en aşağı noktası arasındaki seviye farkı 220 metredir ( mineralizasyon haritasına bakınız ). Manyetik demir kristalleri kalker ile siyenit arasındaki temas mahallerindedir. Hiç bir yerde, siyenit kitlesi içerisine girmiş vaziyette manyetit çıkıntısı yoktur. Buna mukabil demir cevheri kalker içinde teşbih şeklinde bir filon vaziyetinde bu - lunmaktadır ( ikinci mineralizasyon ). Bu filonun uzunluk yekûnu 800-900 metre ise de cevher teşbihleri arasında kısmen cev - herin itikâlinden hasıl olma oldukça büyük kısır mesafeler vardır ( 3, 4 ve 5 No. lu fotoğrafilere bakınız ). Bu filonun tahribinden hasıl olan maddeler yamaçlar üzerindeki cevher blokları ile Divrik vadisi içi... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.