abone ol
Kullanıcı Adı

Şifre


          Şifremi Unuttum?
İletişim

  • 0216 550 46 26
FLOTASON


Ödev Bilgileri

 Sayfa Sayısı : 8 Sayfa
 Dökümanın Dili : Türkçe
 Döküman Türü : Word Dökümanı
 Kaynakça :
 Resim/Şekil :
 Tablo :Sitedeki dosyalar üye olmak için öğrencilerin gönderdiği dosyalardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim amaçlıdır. Bu dosyaların tümünün editörden gözden geçirilmesi yoğun bir emek gerektiğinden, gözden kaçmış olanlar olabilir. Ayrıca bir üyemiz tarafından gönderilen bir dosyanın telif hakkına tabi olup olmadığını her durumda tespit edemeyebiliriz. Böyle bir durumu fark etmeniz halinde lütfen iletişim mailimizden bize durumu bildirin. Siteden kaldırılması için mesajınıza dosya numarasınıda ekleyerek bize yardım merkezinden gönderebilirsiniz. İlgili dosya 48 saat içerisinde derhal siteden kaldırılır.. Telif haklarına gösterilen özen konusunda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz..
Dosya No: 4374 - | Yardım Merkezi için Lütfen Buraya Tıklayınız

Eğer üye iseniz giriş yapıp dökümanı indirebilirsiniz.


Ödevin Özeti

FLOTASYON Genel Bilgiler: En kısa ifadeyle cevherleri yüzdürme yoluyla zenginleştirme yönte-midir. Sulu ortamda bir cevherin içinde bulunan minerallerden bazılarını su yüzeyine çıkararak suyun dibinde kalan diğer minerallerden ayırma iş-lemidir.Sudan ağır olan minerallerin tanelerinin suyun yüzeyine çıkabil-meleri mineral tanelerinin yüzey geriliminin etkisi ile saglanır, bu da mi-neral yüzeyinin ne dereceye kadar ıslanmama özelliğinde olduğuna bağ-lıdır. Mineralin yoğunluğu ve bunun gibi tamamıyla fiziksel olaylar flo-tasyon ayırmasında önemli rol oynamazlar.Tane büyüklüğü 100 veya 150 mikrondan daha küçük olan ince öğütülmüş cevherler için en iyi zengin-leştirme metodu ve en çok kullanılan metod flotasyon metodudur. . Flotasyon yöntemini oluşturan fiziksel olaylar şunlardır: ince öğütül-müş bir cevherin su ile karışması ile meydana gelen pulpa hava kabarcık-ları (köpükler) sokulursa, bazı mineral taneleri hava kabarcıklarına yapı-şırlar, diğer mineraller ise bu özelliği göstermez ve su içinde oldukları gi-bi kalırlar. Pulpun içinde yukarıya doğru çıkan hava kabarcıkları kendi-lerine yapışan mineralleri de yukarıya çıkarırlar. Bu köpük tabakası uy-gun bir araç ile toplanır ve toplanan köpüğe flotasyon konsantresi denir. Cevherin durumuna göre bir veya birkaç konsantre elde edilebilir. Ortak flotasyon özellikleri olan ve birbirine benzer minerallerin aynı zamanda flote olarak yalnız bir konsantre halinde toplanmasına “kollek-tif flotasyon”, benzer flotasyon özellikleri olan minerallerin birbirinden ayrılması için yapılan flotasyona ise “selektif flotasyon” denir. Köpük,film ve yağ flotasyonu olmak üzere üç tip flotasyon yöntemi bulunmaktadır. En çok kullanılanı ve bizimde anlattığımız köpük flotas-yonudur. Flotasyonun en çok kullanıldığı alan, metal sülfürü minerallerinin konsantrasyonudur. Bütün oksit mineraller ve metal olmayan mineraller flotasyon yöntemiyle konsantre edilir. Düşük tenörlü cevherleri herhangi bir yöntemle konsantre etmek mümkün fakat iktisadi açıdan ve flotasyon tesisinin kurulması kolay olduğundan flotasyon metodu kullanılır. Bugün flotasyon biyoteknolojide başvurulan temel işlemlerdendir. (su arıtımı, et sanayi…) Flotasyonun Gelişimi: Flotastona ait ilk önemli buluş 1902 yılında Froment tarafından ya-pılmıştır.bu keşif, yağlanmış sülfür minerali tanelerinin, su içinde meyda-na getirilen gaz kabarcıklarına yapışıp suyun yüzeyine çıkmasından bah-setmektedir. Bu olayı aynı yıl İngiltere’de tespit eden Delprat pulpun i-çinde sülfirik asitin kireç taşına etkisyle meydana gelen gaz kabarcıkla-rından yararlanma fikrini ortaya attı. 1906’da Elmore aldığı İngiliz paten-tinde yağlı mineral pulplarında kısmi vakum meydana getirerek hava kabarcıklarından yararlanılabileceğini öne sürdü. Ama bu buluşlar endüs-triyel açıdan önemli bir sonuç vermemi... - Üye olup tamamını bilgisayarınıza kaydedebilir, üzerinde değişiklik yapabilir, yazıcı çıktısı alabilirsiniz.